หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-04-02 13:48:00


>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาค ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ทดสอบระบบ) >>คลิกเข้าระบบ


รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ ปลายภาค 2-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ ปลายภาค 2-2561.pdf


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-003.pdf

รายวิชา GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003  ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-003.pdf

รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-003.pdf

รายวิชา GEL0203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0203-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0203-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0203-003.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-003.pdf

รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-003.pdf

รายวิชา GEH0201 การพัฒนาตน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0201-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0201-002.pdf

รายวิชา GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0205-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0205-002.pdfกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-003.pdf

รายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-003.pdf

รายวิชา GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0205-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0205-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0205-003.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> สอบปลายภาค-วิทยาลัยโลจิสติกส์ ศาลายา.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> สอบปลายภาค-ศูนย์ระนอง.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> สอบปลายภาค-ศูนย์อุดร.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> สอบปลายภาค-วิทยาลัยสหเวช.pdf
Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th