หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-07-13 11:40:43

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งนอกจากมีประเด็นเรื่องสำคัญที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ แล้ว ที่ประชุมยังได้รับทราบ พิจารณาและการติดตามวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (Fast Track) ประจำเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563รวมถึงรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 20 พฤษภาคม 2563) และรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือกผู้แทนรองอธิการบดี ผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ราย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th