หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ระดมสมอง เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
จีอีสวนสุนันทา ระดมสมอง เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-11-10 15:04:15

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดำเนินการจัดโครงการการวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในยุคดิจิทัล” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้อำนวยการ) และคณะผู้บริหารบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดด้วยระบบออนไลน์ การยกระดับด้านการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนทันสมัย มีการ Up-kill และ Re-Skill และร่วมสร้างและสนับสนุนตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความเป็นแม่แบบที่ดีของสังคมอีกด้วยนายกสภาฯ ชี้ปรัชญา แนวคิดและทิศทางที่ควรจะเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญา แนวคิดและทิศทางที่ควรจะเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ในโครงการการวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ โดยมีแนวคิดสำคัญว่า หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการนําไปต่อยอดและประยุกต์ใช้การเรียนรายวิชาเฉพาะด้าน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่รอบด้านกว้างไกล มีความ เข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีระบบการคิดที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทยและนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์


สำหรับโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและสำนักให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมประกายเดือน โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th
Facebook fanpage :
https://www.facebook.com/ge.ssru/
Twitter : https://twitter.com/ssru_ge
Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th

………………………………………………

 

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ