ผลการค้นหา : SSRU

จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ...
2018-09-18 13:19:40
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม"
           วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-10-08 14:48:28
จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2561
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ...
2018-10-08 15:03:19
"จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"
           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-10-08 14:41:31