ผลการค้นหา : PRGESSRU

วีดีโอแนะนำการใช้งาน GE Smart Classroom
วีดีโอแนะนำการใช้งาน GE Smart Classroomhttps://youtu.be/AfCxUp1ewq8ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไ ...
2020-07-17 15:53:27
พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย    ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภ ...
2020-07-16 16:18:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรร ...
2020-07-16 16:26:45
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บ ...
2020-07-16 15:23:23
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สำเนียง มณีฉาย บรรย ...
2020-07-16 15:30:41
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช ...
2020-07-16 15:46:07
GE ร่วมแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหา ...
2020-07-16 16:09:18
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก โดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พร้อม ...
2020-07-15 14:00:07
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป ...
2020-07-15 15:52:55
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0206 ชีวิตและสุขภาพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0206 ชีวิตและสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง อาจารย์ ดร.ภาวิณ ...
2020-07-15 16:06:49