ผลการค้นหา : PRGESSRU

วิดีโอ เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A" Ep.2
วิดีโอ เรียนวิชา GE ยังไงให้ได้เกรด "A"GE SSRU Online ...
2018-09-18 13:52:41
วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คุณานนท์ เนียวกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ ”
วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คุณานนท์ เนียวกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &ldq ...
2018-09-18 13:53:45
วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความสุนทรียที่มีในงานศิลป์ ”
“ ศิลปะคือชีวิต ชีวิตเปรียบเหมือนงานศิลปะ เราอาจจะอยู่ในสุนทรียศาสตร์ของใครบ้างคนก็ได้ในตอนนี้ ...
2018-09-18 13:53:41
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก “ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม”
"ศิลปวัฒนธรรมไทยไม่มีสิ้นแน่ โดยเฉพาะทางด้านนาฎศิลป์ไทย ไม่มีสิ้นไปจากแผ่นดินไทยแน่นอน แต่อาจจะ ...
2018-09-18 13:54:06
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจ สปป.ลาว”
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระ ...
2018-09-18 13:53:54
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ดาว้องก์) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ภาษาไทย (ไม่) ไร้ระดับ ”
"ก้อนอิฐเก้าก้อนที่มีก้อนนึงเอียงอยู่” ความหมายของสัญลักษณ์นี้คือ การ "ก่อสร้าง" ...
2018-09-18 13:53:50
วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ”
“ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สื่อทุกวันนี้มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง เราเป็นผู้รับสารได้และใน ...
2018-09-18 13:54:15
วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ถาวร โชติชื่น และ ผศ.ญาณิศา โชติชื่น บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ”
" การใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จด้วยดี ต้องมีศาสตร์และศิลปะขั้นที่หนึ่ง พึงเตรียมตัว ไม่มัวช้าขั้นต่ ...
2018-09-18 13:54:31