ผลการค้นหา : GESSRU

"บุพเพฯฟีเวอร์ จีอีสวนสุนันทา ร่วมใจสืบสานความเป็นไทยปี ๒๕๖๑"
"บุพเพฯฟีเวอร์ จีอีสวนสุนันทา ร่วมใจสืบสานความเป็นไทยปี ๒๕๖๑"วันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักวิช ...
2018-09-18 13:44:01
วันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ”
วันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &ld ...
2018-09-18 13:44:06
วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี life signature ”
วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโน ...
2018-09-18 13:44:10
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความเป็นพลเมือง”
"รู้หลัก รู้จักเหตุหลักการของตำแหน่งหน้าที่รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผลอะไรคือผลที่ต้องการบรรลุรู้จ ...
2018-09-18 13:44:16
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Kenny Riley บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ”
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก Mr.Kenny Riley บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัฒนธร ...
2018-09-18 13:44:29
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรือโทหญิงสุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เขียนตรงใจ เข้าใจตรงกัน”
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก เรือโทหญิงสุธิญา พูนเอียด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ &ld ...
2018-09-18 13:44:20
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ”
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หุ่ ...
2018-09-18 13:44:34
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การเขียนหนังสือราชการ ”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ...
2018-09-18 13:46:24
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ทักษะชีวิตฯ ศตวรรษที่ 21 ”
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ ...
2018-09-18 13:46:20