ผลการค้นหา : GESSRU

วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี อุดมพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว”
“ความสัมพันธ์ไทย – ลาวอยู่ในระดับดีมาก ดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ ...
2018-09-18 13:57:08
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Think Plus for Change ”
“ความเชื่อ” เกิดจากการคิด การเลือก เรื่องราว ปัญญา และสุดท้ายคือการกระทำ ความสำคัญไม่ได้ ...
2018-09-18 13:57:37
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ”
“ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง ความเป็นพลเมือง กฏหมายและประชาธิปไต ...
2018-09-18 13:57:33
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุริยัณห์ หงษ์วิไล (โฆษกศาลยุติธรรม) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง”
“พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง การสร้างความพร้อมให้กับตนเอง ใช้เวลาให้คุ้มค่า วิเคราะห์ตนเอง เป็นคนแ ...
2018-09-18 13:57:24
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของโครงการ
          วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 13:57:20
วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับการเมือง”
“สังคมอยู่ในโลก การเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลการผสมผสานยุคปัจจุบันกับเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เพื่อเตรี ...
2018-09-18 13:57:45
วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับการเมือง”
"การเปลี่ยนแปลงแบบระบบอุปถัมภ์ไปสู่ระบบความสามารถและระบบคุณธรรม สังคมที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำน ...
2018-09-18 13:57:49
บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
            วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-09-18 13:57:41
ประชุมงานการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จาร ...
2018-09-18 13:57:54