ผลการค้นหา : GESSRU

ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องของสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแก้ไขผลการเรียน (I) ภาคเรียนที่ 1/2560 >>คลิกเพื่อต ...
2018-09-18 13:51:41
ประกาศ!!! ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร >> ประกาศสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์.pdf ...
2018-09-18 13:51:37
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ & ...
2018-09-18 13:51:32
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ดุลยสิทธิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เข้าใจตน คนดนตรี ”
“การทำงานในสิ่งที่ชอบ และมีความสุข แบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน มีเป้าหมายและจินตนาการ นำไปสู่ความสำ ...
2018-09-18 13:51:28
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ศิลปะการใช้ภาษาไทยในบทเพลงพื้นบ้าน ”
*ภาษาในเพลงพื้นบ้าน*มีความไพเราะ / สื่อความหมายได้ชัดเจน / ทำให้เกิดจินตนาการ / เกิดอารมณ์คล้อยตาม / ...
2018-09-18 13:52:24
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “The truth : Big Bang in My Mind ”
"เมื่ออยู่กับวัยรุ่น วัยที่สตรองขนาดนี้ อาจารย์ผู้สอนก็ต้องสตรองไม่แพ้กัน ต้องเข้าถึงเด็กๆ ให้ไ ...
2018-09-18 13:52:19
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.จ ...
2018-09-18 13:51:53
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลเมือง ”
"ทุกคนย่อมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการด ...
2018-09-18 13:51:49
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ”
“ลาว ตั้งใจจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดแนวการบริหารจัดการตามแบบ ...
2018-09-18 13:52:32
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร (เป็ด เชิญยิ้ม ) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ผู้นำกิจกรรมนันทนาการ ”
“น้ำตาของแม่ ที่จะเสียให้ผมจะต้องเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจในตัวของผม” ความสำเร็จไม่ได้ม ...
2018-09-18 13:52:28