ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก แ ...
2020-08-06 13:59:25
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัติพ ...
2020-08-06 14:09:44
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0206 ชีวิตและสุขภาพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0206 ชีวิตและสุขภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ บรรยา ...
2020-08-06 14:14:08
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภเจตน์ ...
2020-08-06 15:03:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก แ ...
2020-08-06 15:18:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0201 การใช้ภาษาไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ...
2020-08-06 15:26:15
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร พร้อมด ...
2020-08-06 15:35:37
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรร ...
2020-08-06 15:43:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา พร้อมด้วย ผู้ ...
2020-08-06 15:48:08
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก  โดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พร้อ ...
2020-08-06 15:56:38