หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี พร้อ ...
2020-08-06 16:34:26
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พู ...
2020-08-06 16:29:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรย ...
2020-08-06 16:18:43
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ...
2020-08-06 16:15:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก  โดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พร้อ ...
2020-08-06 15:56:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา พร้อมด้วย ผู้ ...
2020-08-06 15:48:08
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรร ...
2020-08-06 15:43:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร ...
2020-08-06 15:38:22
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร พร้อมด ...
2020-08-06 15:35:37
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0201 การใช้ภาษาไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ...
2020-08-06 15:26:15
ข่าวย้อนหลัง