หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอ ...
2020-08-02 15:24:54
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป ...
2020-07-15 15:52:55
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย
จีอีสวนสุนันทา ร่วมประชุมกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ...
2020-07-15 13:34:23
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศข้อปฏิบัติในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาทำความเข้า ...
2020-07-13 14:43:16
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วันที่ ...
2020-07-13 14:01:14
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)* ...
2020-07-13 13:40:58
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563
จีอีสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 2563วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จ ...
2020-07-13 11:18:20
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน Job Description (Jd)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดประชุมพิจารณาบรรยายลักษณะงาน (Jd)สำนัก ...
2020-07-13 11:24:27
ข่าวย้อนหลัง