รูปแบบการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
ดาวน์โหลดคู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf