เว็บไซต์รายวิชารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                           

เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คำอธิบายรายวิชา :การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา)                                                                                                                                                                                                   

                               เข้าสู่เว็บไซต์...

สุนทรียภาพกับชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พื้นฐานสุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าด้านความงามและด้านอื่น ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการดำรงอยู่เพื่อการสร้างสรรค์                                  

เข้าสู่เว็บไซต์...

ความจริงของชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และความเป็นไปของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยอยู่บนพื้นฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการนำหลักปรัชญาและศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ            

เข้าสู่เว็บไซต์...

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา :หลักการ ความสำคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต                                                                                                                                                       

เข้าสู่เว็บไซต์...


ชีวิตและสุขภาพ

คำอธิบายรายวิชา : การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู  ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจำวันได้                                                                                                                                                         

เข้าสู่เว็บไซต์...


ชาววังสวนสุนันทา

คำอธิบายรายวิชา :ประวัติ ความเป็นมา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต ความรัก และความผูกพันของนักศึกษา                                                                                                                 


เข้าสู่เว็บไซต์...

สังคมไทยในบริบทโลก

คำอธิบายรายวิชา :แนวความคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย ความสัมพันธ์และบทบาทของไทยในบริบทโลก เน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะประชาคมโลก


เข้าสู่เว็บไซต์...

ศาสตร์แห่งราชันย์

คำอธิบายรายวิชา :ปรัชญาและองค์ความรู้ของพระราชา ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และรักถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเข้าสู่เว็บไซต์...

การใช้ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา :ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนตามหลักไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคม                                                                                                                           เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา :ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการทำงาน การเขียนใบสมัครงาน  การเขียนประวัติส่วนตัว  การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม  การแนะนำตนเอง และการใช้ภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารในกลุ่มใหญ่เข้าสู่เว็บไซต์...

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

คำอธิบายรายวิชา :การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ การสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง การเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์


เข้าสู่เว็บไซต์...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ วิวัฒนาการ ความก้าวหน้า บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เข้าสู่เว็บไซต์...

นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

คำอธิบายรายวิชา :แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ ขอบข่ายและประเภทของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การฝึกจิตเพื่อสุขภาพกายและจิต 
เข้าสู่เว็บไซต์...


ชีวิตกับดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโน้มอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อการเปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การก่อกำเนิดสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมืออัฉริยะ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครือข่ายออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภคผ่านเครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย การทำธุรกิจ ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสังคมออนไลน์  การดำรงชีวิตและการปรับตัวของมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย


เข้าสู่เว็บไซต์...

ชีวิตเลิกอ้วน

คำอธิบายรายวิชา :ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารให้พลังงานต่อการควบคุมน้ำหนักตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกำหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหาร สำหรับการลดน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

เข้าสู่เว็บไซต์...