จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

>> โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

>> โครงการการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1
>> พัฒนาการ เพิ่มเพียรการสอน ผ่านสื่อไอที ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษายุค 4.0
>> ตำนานหลอน สวนสุนันทา ที่ชวนให้ขนหัวลุก
>> โครงการอบรมเทคนิคการให้บริการที่ดี (การพูดและการให้บริการ)
>> อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
>>  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
>> "อีสวนสุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน "เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี"

>> "จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK
จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ประจำเดือนมีนาคม 2561

>> อย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย

>> โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE
>> เข้าร่วมการประชุมและรับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560
>> กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560
>> ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก BEIJINE WUZI UNIVERSITY
>> สวนสุนันทายกทัพถกยุทธศาสตร์พร้อมสู่ SSRU 4.0
>> GE SSRU Application ความสะดวก สบาย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ลงตัว
>> มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK