จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ปีการศึกษา 2561

>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
>> จีอีสวนสุนันทา ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
>> รายบวิชาศึกษาทั่วไปฯ และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
>> มีอะไรบ้าง?...ในคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต(Tablet)
>> แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา
>> จีอีสวนสุนันทา สร้างความเป็นอัตลักษณ์พร้อมเป็นแม่แบบที่ดีของรายวิชาศึกษาทั่วไป
>> จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

>> จีอีสวนสุนันทาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมก้าวสู่การเป็นแม่แบบที่ดี ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
>> จีอีสวนสุนันทา ติวเข้มอาจารย์ผู้สอน แนะเทคนิคการออกแบบข้อสอบ การวัดและการประเมินผล

ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

>> การประชุมคณกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 2/2561

>> การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2561
>> จุดมุ่งหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป "การสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ"
>> ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561
>> จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
>> จีอีระดมสมองขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มภาษา)
>> ประชุมรับทราบการปิดตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
>> ตำนานหลอน สวนสุนันทา ที่ชวนให้ชนหัวลุก

>> จีอีระดมสมองปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
>> แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็ปเล็ต)
>> เปิการลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK------------------

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

>> โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

>> โครงการการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1
>> พัฒนาการ เพิ่มเพียรการสอน ผ่านสื่อไอที ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษายุค 4.0
>> ตำนานหลอน สวนสุนันทา ที่ชวนให้ขนหัวลุก
>> โครงการอบรมเทคนิคการให้บริการที่ดี (การพูดและการให้บริการ)
>> อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
>>  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
>> "อีสวนสุนันทา จัดโครงการจัดการข้อร้องเรียน "เสริมสร้างเทคนิคการให้บริการที่ดี"

>> "จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK
จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ประจำเดือนมีนาคม 2561

>> อย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย

>> โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-Book แบบ INTERACTIVE
>> เข้าร่วมการประชุมและรับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560
>> กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560
>> ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก BEIJINE WUZI UNIVERSITY
>> สวนสุนันทายกทัพถกยุทธศาสตร์พร้อมสู่ SSRU 4.0
>> GE SSRU Application ความสะดวก สบาย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ลงตัว
>> มร.สส. จับมือ สพป.พิจิตร เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น


ดาวน์โหลดเอกสาร (.PDF)
เอกสารรูปแบบ E-BOOK