หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-29 09:40:26>>> ดาวน์โหลด ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ดูตารางเรียนรายวิชาศึดษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 4 รายวิชา
รายวิชา GEL1101/GEL0101 การใช้ภาษาไทย (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >>  ตาราง-GEL1101-0101.pdf

รายวิชา GEL1102/GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GEL1102-0102.pdf

รายวิชา GEL1103/GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GEL1103-0103.pdf

รายวิชา GEL2201/GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ (วิชาเลือก) 

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GEL2201-0201.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา
รายวิชา GEH1101/GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GEH1101-0101.pdf

รายวิชา GEH1102/GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GEH1102-0102.pdf

รายวิชา GEH2202/GEH0202 ความจริงของชีวิต (วิชาเลือก)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GEH2202-0202.pdf


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา
รายวิชา GES1101/GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GES1101-0101.pdf

รายวิชา GES1102/GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต (วิชาบังคับ)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GES1102-0102.pdf

รายวิชา GES2203/GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ (วิชาเลือก)

                   ตารางเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร >> ตาราง-GES2203-0203.pdf


Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th