หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี”
บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เข้าร่วมการอบรม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:09:26

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี” ให้กับบุคลากรสำนักฯ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน” โดยมีระบบสนับสนุนในการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ คือ การสร้างเว็บไซต์กิจกรรม แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนด้วย Padlet, การสร้างคำถามและตอบคำถามบนคลาวด์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนด้วย Kahoot, การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอ ด้วย Vidyard และการสร้างเกมตอบคําศัพท์อักษรไขว้ด้วย Crossword labs

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th