หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เพศศึกษากับปัญหาวัยรุ่น”
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เพศศึกษากับปัญหาวัยรุ่น”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:10:27


            วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เพศศึกษากับปัญหาวัยรุ่น” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น.ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th