หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความเป็นพลเมือง”
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความเป็นพลเมือง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:16

"รู้หลัก รู้จักเหตุหลักการของตำแหน่งหน้าที่
รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผลอะไรคือผลที่ต้องการบรรลุ
รู้จักตน รู้ว่ามีความถนัดความสามารถอย่างไร
รู้พอดี ประมาณตน
รู้จักกาล เวลาไหนควรทำอะไร
รู้จักชุมชน วินัยวัฒนธรรม ประเพณี
รู้จักบุคคล ความแตกต่างของบุคคล วิธีปฏิบัติ "

 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความเป็นพลเมือง” เวลา 11.00 - 14.00 น. ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)