หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษบุคลากร
จีอีสวนสุนันทา พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 13:10:02

           วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 สํานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ SSRU - TEP โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคคลากรสำนักเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก MR.Gregory Joseph Raymond เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบ สามารถนําความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการสอบวัดประเมินด้านภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยได้ ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ชั้น 2

 

    

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th