หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"
"จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:41:11

"จีอีสวนสุนันทา เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อนวัตกรรมยุค 4.0"           วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี ให้แก่บุคลากรสำนัก โดยมีอาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดการอบรม สำหรับการอบรมโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เครื่องมือทางด้านดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะการทำสื่อการเรียนรู้ที่สามารถมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความทันสมัยต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)