หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก GE เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและประชุมหารือในประเด็นเรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก GE เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและประชุมหารือในประเด็นเรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:43:41

               คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก GE เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและประชุมหารือในประเด็นเรื่องสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง พร้อมทั้งได้จัดการสรุปบรรยาย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา และดำเนินการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th