หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ รู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0 ”
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ รู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0 ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:15

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ รู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0 ” เวลา 08.00 - 11.00 น.และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องเรียน4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)