หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:46

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้กับบุคลากรในสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ ธัญญสิทธิ์ ผู้จัดการสถาบันวิชาการ ทีโอที (นักบริหาร11) มาเป็นวิทยากรให้การรบรรยายในครั้งนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสำนักฯ มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมและนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ทำให้เกิดความสุข ความมั่นคง ส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นการช่วยปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และได้เข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี