หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2561)
วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2561)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:21

"จีอีหลักสูตรใหม่ พัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย"

 วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2561) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในที่ประชุมถกแถลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองบริการศึกษาและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี ชั้น 5