หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ ครั้งที่ 8/2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ ครั้งที่ 8/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-25 16:37:35

               วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ ครั้งที่ 8/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารายชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี พ.ศ. 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการของฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พิจารณาปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 2 เดือน (พฤศจิกายน 2561) พร้อมนี้หลังจากการประชุม ได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ เนื่องในปีใหม่ 2562 นี้ด้วย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th