หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > คุณยุพิน กุลนิตย์ จาก"นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)
คุณยุพิน กุลนิตย์ จาก"นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:10:56


            วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุพิน กุลนิตย์ จาก"นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) " เวลา 08.00 - 11.00 น. - 14.00 -17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้า