หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จีอีสวนสุนันทา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-25 10:38:21

               วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวนกว่า 13 คน เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษมทั่วไป การจัดสอบออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชา พร้อมทั้งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th