หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี" ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี" ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:10:31

        บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี” วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th