หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
GE จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:09:07

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี”เป็นวันแรก ซึ่งได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และมีทักษะความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th