หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-09 10:41:47


        วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อานวยการสานักฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจาปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทั้งนี้สานักฯ ได้สนับสนุนผัดไท เพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานกฐินครั้งนี้ด้วย