หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:40:19

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ)

          สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์อภิสิทธิ์  รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวภัททิยา ตรัยที่พึ่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ) เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์โดย : ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)