หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 21:14:16

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2561

          วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาโดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปี 2561 ในการนี้ ผู้อำนวนการสำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประชุมเสวนาสี่สภาต่อไป ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2
 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์โดย : ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)