หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > กิจกรรมเสวนาและอภิปรายรายละเอียดของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
กิจกรรมเสวนาและอภิปรายรายละเอียดของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:45:48

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “กิจกรรมเสวนาและอภิปรายรายละเอียดของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณาจารย์ ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th