หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-19 14:03:27

               วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรมและการจัดการความรู้) โดยมีวาระสำคัญในการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงานในไตรมาส 3 และงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พร้อมชี้แจ้งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th