หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อานวยการสานัก ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคคณะกรรมการทุกท่าน
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อานวยการสานัก ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคคณะกรรมการทุกท่าน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-03-14 15:08:09


วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อานวยการสานัก ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งรายละเอียดการประชุมการจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 การพิจารณาคะแนนสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป และการพิจารณาใบคาร้องขอสอบกลางภาคย้อนหลัง ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2