หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กำหนดการ และรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการ และรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:23:55

           กำหนดการ และรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

โดยแบ่งรอบ ตามบัตรกิจกรรมที่นักศึกษา ได้รับในวันรายงานตัว ดังนี้
ลำดับบัตรกิจกรรมที่ 0001 - 3000 ปฐมนิเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ลำดับบัตรกิจกรรมที่ 3001 - 6000 ปฐมนิเทศในวันที่ 5 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ
- ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนำ บัตรนักศึกษา(ชั่วคราว) และบัตรกิจกรรม ที่ได้รับในวันรายงานตัวมาด้วย
- นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ไม่ต้องเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
- นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ และโครงการพิเศษ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศตามตารางที่มหาวิทยาัลยกำหนดทุกคน
- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ)

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)