หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการการประชุมเชิงปกิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการการประชุมเชิงปกิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:23:59

           วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน และบุคลากร จัดโครงการการประชุมเชิงปกิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการบริหารความเสี่ยงและกาควบคุมภายใน และเพื่อการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บัญญัติ บุญญา และคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กระบวนเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ควบคุมได้และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ และมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี นำกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประยุกต์สู่การปฏิบัติในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)