หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:01:55         วันที่ 15 ธันวาคม 2560  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2560  โดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.ดร.วรรณดา สุจริต  ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์  อาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสริฐ โดยมีวาระการประชุม รับทราบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ผลการดำเนินตามวาระสำคัญประจำปี พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1/2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2/2560 และวาระอื่นๆได้เตรียมแผนในการจัดการเรียนการสอนที่นำมาพัฒนาระบบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2