หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา เพิ่มทักษะบุคลากรด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
จีอีสวนสุนันทา เพิ่มทักษะบุคลากรด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-18 11:20:43

               วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพินดา คูณมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในเรื่อง แนวคิดและการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx และ หมวด 6 การกำหนดตัวชีวัดและการเขียนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Improvement) ให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th