หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รายงานผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายงานผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-17 14:25:20

               วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2561 โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการวิชาการผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรายละเอียดในการประชุม รายงานผลประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียน 1/2561 และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th