หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 GE จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และจรรยาบรรณที่ดีของบุคลกร
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 GE จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และจรรยาบรรณที่ดีของบุคลกร

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:11


วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนัก ฯ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และจรรยาบรรณที่ดีของบุคลกรสำรักวิชาการศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคลากรได้มีส่วนร่วมและนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และสามารถนำไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายหลังจากการอบรมครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่บุคลกร เพื่อเป็นการสร้งความสามัคคีของบุคลากรในสำนักอีกด้วย