หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:17


สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักและมหาลัย เพื่อการระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักและมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลัก พร้อมทั้งเป็นการทบทวนภารกิจ ระบบบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนด ณ ห้องประชุม3412 อาคาร 34 ชั้น1