หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"
"จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:21:34

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2561โดยมีสาระสำคัญในการประชุม การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาของแต่ละฝ่ายงานภายในสำนักฯ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามแผนที่ได้ดำเนินการ การดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 และการหารือพัฒนารูปแบบการเรียนการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องเรียนอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)