หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติ์สรณ์ เมือโคตร (ป้อ ไทโฮม) บรรยายในรายวิชาภาษาในประชาคมอาเซียน
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติ์สรณ์ เมือโคตร (ป้อ ไทโฮม) บรรยายในรายวิชาภาษาในประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:11:12วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติ์สรณ์ เมือโคตร (ป้อ ไทโฮม) บรรยายในรายวิชาภาษาในประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th