หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ Tenses ในภาษาอังกฤษและการนำไปใช้ ”
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ Tenses ในภาษาอังกฤษและการนำไปใช้ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:02

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ Tenses ในภาษาอังกฤษและการนำไปใช้ ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์