หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพชร ยงจิระนนท์ บรรยายในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพชร ยงจิระนนท์ บรรยายในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:11:25


วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพชร ยงจิระนนท์ บรรยายในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ให้แก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th