หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จีอีสวนสุนันทา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-18 11:22:43

               วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานในเปิดโครงการและชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th