หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไปฯ
จีอีสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไปฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-13 11:04:15

               วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ จัดการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยการจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทาง วิชาการของอาจารย์นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายเรื่อง “วิชาศึกษาทั่วไปกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์ทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถ์ศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้สนใจส่งบทความมากกว่า 30 บทความ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
16 คน, คนที่ยิ้ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th