หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร"
"จีอีสวนสุนันทาป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:24:12

           วันที่ 9 และ 13 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสํานักฯ ให้สําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่พึ่งประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อํานวยการสํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแบบแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นกรณีการป้องกันการทุจริต ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)